Bengt Arvidsson

FÖRTECKNING över utgivna monografier och övriga arbeten samt manus under utarbetande.

Bengt Arvidsson KULTURTEOLOGISK FORSKNING


KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund


Bibliotek, Libris.


Forum för trädgårdshistorisk forskning.
Bildstrid - Bildbruk - Bildlära. En idehistorisk undersökning av bildfrågan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500 - talet, Studia Theologica Lundensia 41, Lund University Press 1987.Information – Kopia PDF, fri nerladdning
___________________________________________________________________________

Naturlig teologi och naturteologi. Naturen som bild i dansk fromhetstradition omkring år 1600., 208 sid, Studia Theologica Lundensia 45, Lund University Press 1990


Beställning: www.kulturteologisktforlag.se

__________________________________________________________________________

Själens örtagård. Trädgårdskonstens betydelse för bildspråket i uppbyggelselitteraturen omkring år 1600, 228 sidor, Studia Theologica Lundensia 46, Lund University Press 1991.


Beställning: www.kulturteologisktforlag.se


___________________________________________________________________________

Heliga skrifter. Om världsreligionernas urkunder. Gleerups 2002.


Slut på förlaget.
____________________________________________________________________________

Heliga skrifter. Om världsreligionernas urkunder. Lärarhandledning. Gleerups 2002.


Slut på förlaget.

___________________________________________________________________________

Relief B Att analysera och förstå religion. Gleerups 2005.


Slut på förlaget. Restupplaga till försäljning (endast portokostnad):

Mail bengt.arvidsson@kulturteologisktforlag.se


___________________________________________________________________________

Bed och arbeta i trädgården. Trädgårdskonsten i tro och tradition. Lund 2009.Information - Beställning

___________________________________________________________________________

TILL SAKRALT BRUK. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579 - 1637) liv och teologi. Lund 2012.
Information - Beställning


___________________________________________________________________________

Kyrka som julprydnad. Om julkyrkor i gips och annat material. Lund 2016.


Information - Beställning


___________________________________________________________________________

Biskop Peder Winstrups diktverk Den Danske Hornblæser – politisk allegori och kristen emblematik, Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts småskrift 2018.
Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

___________________________________________________________________________

Ekumenik och universalism i antitrinitarisk / unitarisk resp. gnesioluthersk tradition. Reflexioner främst utifrån några skrifter av Simon Gediccus (1551-1631), i Tro och tradition, Festskrift till Bengt Hägglund, Norma, Borås 1985.

___________________________________________________________________________

Bibliografi över Bengt Hägglunds skrifter, i Tro och tradition, Festskrift till Bengt Hägglund, Norma, Borås 1985.

___________________________________________________________________________

Kontinuitetstanken i Johann Arndts teologiska miljö, i Kyrkohistorisk Årsskrift 1986, Uppsala 1987.

Summary

___________________________________________________________________________

"Dydefuld", "gudfryktig" och "føyelig". Om fromhet och fromhetsideal i Drottning Anna Catharinas (1575 - 1612) miljö, i Kirkehistoriske samlinger, København 1988.

___________________________________________________________________________

Johannes Damascenus - "reformatorisk" kyrkolärare för kyrkan i väst, i In unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson, Religio 29 Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund, Lund 1989.

___________________________________________________________________________

Fysikoteologiska aspekter i bildkonsten efter reformationen, i Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1991.

___________________________________________________________________________

En helig källas teologi före och efter reformationen. Helene Kilde i Tisvilde och Erich Hansens "FONTINALIA SACRA" 1650, i Kirkehistoriske Samlinger, København 1991.

___________________________________________________________________________

Kyrkogården och de existentiella frågorna, i Religion och livsfrågor. Föreningen lärare i Religionskunskap 1992:4.

FLR

___________________________________________________________________________

Figurerna på guldhornet från Gallehus som gudomlig uppenbarelse. Ole Worms, Paul Egards, Envald Nicolaus Randulfs och Peder Winstrups tolkningsförsök, i Kirkehistoriske Samlinger, København 1993.

___________________________________________________________________________

Bilder för de inte läskunniga. Gregorius' argument i historiskt perspektiv, i Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 1993, Bildligt - om gudstjänst och bild, Svenska Kyrkans forskningsråd 1993.

___________________________________________________________________________

Avsnittet Kristendomens historia: samfundshistoria eller idehistoria?, i Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok 1994.

FLR

___________________________________________________________________________

Tema - Tro i tid och rum, avsnitten Att studera religion och Religion, konst och symboler, Gleerups förlag, Malmö 1996. Slut på förlaget. ___________________________________________________________________________

Relief - Religionskunskap A-kurs, avsnitten Judendomen och Kristendomen, Gleerups 1998.

Slut på förlaget.

___________________________________________________________________________

Hälsobringande källor i folktro och teologi under 1600- och 1700-talen, i Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok 1998.    FLR

___________________________________________________________________________

Wissenschaft und Frömmigkeit. Johann Arndt in der dänischen Geistesgeschichte der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, i Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im Nordisch-Baltischen Raum, Hilding Pleijel-Symposium III, Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 41, Lund University Press 1999.

___________________________________________________________________________

Relief - Religionskunskap A-kurs plus, avsnitten Judendomen och Kristendomen samt uppslagssidor Gudsbilder, Heliga Skrifter och Heliga rum, Gleerups 2003. Slut på förlaget.

___________________________________________________________________________

Image of devotion and reflection of images in evangelical life of piety during the seventeenth and eighteenth centuries, i Images of Cult and Devotion, Museum Tusculanums forlag, København 2003.

Förlagsinformation

___________________________________________________________________________

Från helig källa till vattnets läkande kraft. Föredrag vid SLU, Alnarp 9/11 2004 (sammanfattning), i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning Nr 18 2005.

Forum för trädgårdshistorisk forskning

___________________________________________________________________________

Klosterliv som spegling av Bernhard av Clairvaux's teologi, i Medeltida paradis. Cisterciensernas värld på jorden. Seminarierapport 3, Nydala den 1 december 2005. Jönköpings läns museum, Kulturmiljöavdelningen, Byggnadsvårdsrapport 2007:6.

___________________________________________________________________________

Natur und Kunst als christliche Erbauung nach den Schriften Johann Arndts. Vortrag auf der Tagung des Evangelischen Kirchenbauvereins Himmelfahrt 2007 in Dargun, i Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt Neue Folge, 25 Jahrgang 2007/2008 Nummer 92, Flacius Verlag Fürth/Bayern.

Pdf-fil, Evangelischer Kirchenbauverein

___________________________________________________________________________

Blomsterspråket - en forskningsintroduktion, i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning Nr 19-20 2006-2007.

Forum för trädgårdshistorisk forskning

___________________________________________________________________________

Paradiset på jorden. Om Sankt Bernhards klosterideologi, i Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz, Språk och Litteraturcentrum, Lunds Universitet 2008.

___________________________________________________________________________

I sultanens lusthus och österländskt blomsterspråk. Ett trädgårdshistoriskt perspektiv på religionsmöten och religionspedagogik, i "religionskunskap.nu", Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok 2008.

FLR

___________________________________________________________________________

Die Dreieinigkeitslehre - dogmatischer Polemik oder christlicher Erbauung?, i Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt Neue Folge, 26 Jahrgang 2008/2009 Nummer 98, Flacius Verlag Fürth/Bayern.

___________________________________________________________________________

Das Paradies auf Erden. Zur Rezeption der Theologie des Heiligen Bernhard von Clairvaux durch die evangelisch-lutherische Theolgen im 17. Jahrhundert, Vortrag Evangelischer Kirchenbauverein, dritte interdisziplinäre Fachtagung 2009 in Dargun, i Cistercienser Chronik 118. Jahrgang 2011 Heft 1.

___________________________________________________________________________

Protestantische Kirchweipredigten in Dänemark und Norddeutschland.  Die Encoenea sacra des Bischofs Matz Jensen Medelfar in Lund 1633. Vortrag auf der Tagung des Evangelischen Kirchenbauvereins Himmelfahrt 2011 in Dargun, i Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt Neue Folge, 29 Jahrgang 2012 Nummer 110, Flacius Verlag Fürth/Bayern.

___________________________________________________________________________

Getsemane trädgård i S:t Knuts kyrka, i Lunds östra stadsförsamling Nr. 1 2018 sid. 4 - 6 (församlingsblad).

___________________________________________________________________________

Kristianopel och Johann Valentin Andreæs utopi Christianopolis, i Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria, Del I, Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift Årsbok 2018.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

___________________________________________________________________________

Prosten Claus Urnes trädgård i Bälteberga och Malmöhumanisten Henrik Smids örta- och läkeböcker, i  Lunds domkyrka 900 år volym VIII, Lund 2023 sid. 221-231. (utgivning december 2023)

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Recension av Mereth Lindgren "Att lära och att pryda. Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530 - 1630", i Svensk Teologisk Kvartalskrift 60 (1: 1984 ).

___________________________________________________________________________

Recension av Meir Stein, "Christian den Fjerdes Billedverden", Köbenhavn 1987, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 64 ( 4 :1988).

___________________________________________________________________________

Recension av Margrethe Floryan, Gardens of the Tsars. A study of the Aesthetics, Semantics and Uses of Late 18th Century Russian Gardens, Aarhus University Press 1996, i Bulletin. Forum för trädgårdshistorisk forskning Nr. 6 1998.

___________________________________________________________________________

Recension av Mårten Snickare, Enväldets riter. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre, Raster, Stockholm 1999, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2001.

___________________________________________________________________________

Recension av Febe Crafoord, Läter all ting ährligha och skickeliga tilgå. Prästerskapet i 1600-talets Sverige, Stockholm Studies in the History of Ideas 6, Stockholm 2002, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2003.

___________________________________________________________________________

Ingress till Amani El-Ali: "Den muslimska kvinnan" - jag finns i klassrummet!, i Religion och livsfrågor. Föreningen lärare i Religionskunskap 2004:3.

___________________________________________________________________________

Recension av Guillaume de Lorris, Romane de la rose. Faksimil med kommentarer av Margareta Friesen: Der Rosenroman für François I. I serien Glanzlichter der Buchkunst (Band 16) av Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz / Austria 2007 och Francesco Colonna, Hypnerotomachia di Poliphili. Översättning till engelska av Joscelyn Godwin 1999, nyutgåva av Thames & Hudson, London 2005, i Bulletin. Forum för trädgårdshistorisk forskning Nr. 21 2008.

___________________________________________________________________________


Övrigt:


Att skåda i ord och bild. Begreppet "betraktelse" i relation till den religiösa bildkonsten i 1600- och 1700-talens fromhetsliv. November 2000, efter föreläsning vid symposiet ”Kyrka i bruk”, Östergötlands länsmuseum 1996.

PDF-filDas Kirchengebäude als Motiv in der Kunst. Ikonographische, theologische und etnologische Aspekte.

Vortrag Evangelischer Kirchenbauverein, Tagung Dargun 20130508.


Informationsblad till utställningen Julkyrkor - en hemmets tradition. Utställning av julkyrkor i S:t Knuts kyrka Lund december 2014, PDF 1 och PDF 2


Under utgivning / utarbetande:


De första evangeliska biskoparna i Lund  och gudstjänstlivet – förnyelse och kontinuitet. Föredrag vid konferens om gudstjänstlivet i  Lunds Domkyrka 900 år augusti 2021. Lunds domkyrka 900 år volym IV, utgivning 2024.


----------------------


BLOMSTERSPRÅKETS KULTURHISTORIA Se ovan: Blomsterspråket - en forskningsintroduktion. (Utgivning oviss i dagsläget.)


KONST OCH KONFESSION. Bildfrågan i evangelisk luthersk tradition under 1600- och 1700-talen (Utgivning oviss i dagsläget)

Information