KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

Innehållsförteckning:


Förord
Inledning sid. 9
Foskningsöversikt sid. 18

Del I Historisk översikt fram till c:a l600 (PDF 22.9 MB)

Wittenberg l522 sid. 31
Polemiska skrifter angående bildfrågan sid. 33
De första konstnärerna i reformationens tjänst sid. 36
Riktlinjer för bildbruk i kyrkoordningar och bekännelsedokument sid. 39
Påven Paul III (l534-l549) och den katolska synen på protestantiska bildstriden sid. 44
Libri Carolini sid. 45
Kryptokalvinister,filippister och gnesiolutheraner sid. 48
Filippismen i Danmark sid. 50
Det kyrkohistoriska arbetets betydelse för bildfrågan sid. 53
Bildfrågans anslutning till viktigare dogmatiska frågor sid. 55
"Nunc Graeciam in Germaniam" sid. 57
Gränsdragningen mellan lutherskt och kalvinskt sid. 58
Anhaltinska bildstriden sid. 61
Gnesiolutherskt inflytande i Danmark kring sekelskiftet 1600 sid. 64

Del II Bildstridens och bilddiskussionens orsaker (PDF 10.5 MB) 

Bildstrid och ikonoklasm sid. 69
Bildförbudet sid. 73
Den lutherska offensiva hållningen sid. 80
Kyrkoutsmyckning och de fattiga och nödlidande sid. 83
Adiafora sid. 87
Missbruk sid. 91

Del III Anknytning till fornkyrklig och medeltida bilddiskussion och bilduppfattning (PDF 17.2 MB)

Libri Carolini, Frankfurtsynoden 794 och Parissynoden 825 i protestantisk argumentation sid. 101
"Libri Carolini" och Frankfurtsynoden 794 sid. 108
Synoden i Paris år 825 sid. 114
Kontinuitetstanken sid. 120
Bildfrågan i väst under medeltiden sid. 121
Kyrkans första århundraden som normgivande sid. 126
Kyrkofäderna som auktoritet sid. 133
Relationer till den grekisk-ortodoxa kyrkan och dess bildteologi sid. 140
"Novatores" och kyrkans "deformation": Bildstriden ett reformatoriskt misslyckande sid. 145
Det kalvinska bildborttagandet anses bana väg för Islam sid. 147

Del IV Bildfunktion och bildlära (PDF 28.3 MB)

Bild och verklighet sid. 153
Bild som symbol sid. 168
Bild och ord sid. 187
Bildkategorier sid. 201
Den yttre kyrkan sid. 208
Sakral och profan konst sid. 224

Zusammenfassung sid. 236  (PDF 4.7 MB) 


Källor och litteratur sid. 247  (PDF 3.6 MB)

Bengt Arvidsson:

Bildstrid - Bildbruk - Bildlära
En idehistorisk undersökning av bildfrågan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500-talet

Lund University Press 1987 ISBN 91-7966-007-X

BILDSTRID BILDBRUK BILDLÄRA  är en teologisk avhandling med konstvetenskaplig inriktning och behandlar bildfrågan under 1500-talet. Då ägde en intressant bilddiskussion rum –  fortfarande aktuell. I kalvinismens spår följde ofta bildstorm. Lutheranerna menade att kalvinisterna härigenom avlägsnade sig från den kristna läran och traditionen och banade väg för Islam. I försvaret för bilder i kyrkorummet vänder lutheranerna sig på många punkter till de grekisk-ortodoxa och romersk-katolska traditionerna. Tidens stora kyrkohistoriska och kulturella intresse samt de direkta kontakterna med Konstantinopel var av stor betydelse.


BILDSTRID BILDBRUK BILDLÄRA är ett grundläggande arbete när det gäller bildteologi. I 1500-talets bilddiskussion ryms en allmän bildproblematik som i boken behandlas under följande rubriker: bild och verklighet, bild som symbol, bild och ord, bildkategorier, den yttre kyrkan samt sakral och profan konst.


Sedan en del år har boken varit slutsåld. Nedan tillhandahålls kopior som PDF för fri nerladdning. Planer finns att på KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG ge ut boken omarbetad och med utökat innehåll omfattande även perioden från 1600-talet till nutid, se vidare författarens bibliografi.

Tillbaka till startsidahttp://www.kulturteologisktforlag.se

  KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Förlaget anslutet till Bokrondellen

www.bokrondellen.se

E-post:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Telefon: 046-125168

PlusGiro: 823938-6

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

https://www.facebook.com/pages/Kulturteologiskt-f%C3%B6rlag-Lund/144485062405878?ref=stream