Sedan en del år har jag bedrivit forskning formellt under ovanstående registrerade företagsnamn. Informationen på denna webbsida vänder sig till forskare och andra intresserade inom det kulturteologiska ämnesområdet som teologihistoria, kyrkohistoria, idéhistoria samt konsthistoria inkluderande trädgårdskonstens historia.


Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt och har en teologi- och idéhistorisk utgångspunkt och koncentrerar sig kring frågor om förhållandet teologi-konst-kultur. Den behandlar kyrkornas bildstrider och bilddiskussioner men också kyrkokonst och teologiska bildfunktioner och bildspråk. Grundläggande arbeten här utgör bl.a. Bildstrid - Bildbruk - Bildlära. En idehistorisk undersökning av bildfrågan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500 - talet, Studia Theologica Lundensia 41, Lund University Press 1987 och TILL SAKRALT BRUK. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579 - 1637) liv och teologi, Kulturteologiskt förlag Lund 2012. Kyrkobyggnadens betydelse i julfirandet behandlas i det etnologiska arbetet Kyrka som julprydnad. Om julkyrkor i gips och annat material. Kulturteologiskt förlag Lund 2016.

    Ett särskilt intresse har ägnats åt naturen som symbol och i det sammanhanget trädgårdskonsten i teologisk litteratur och teologiskt innehåll i botaniska verk och i äldre trädgårdshandböcker. Viktiga publikationer är här Naturlig teologi och naturteologi. Naturen som bild i dansk fromhetstradition omkring år 1600, Lund University Press 1990,  Själens örtagård. Trädgårdskonstens betydelse för bildspråket i uppbyggelselitteraturen omkring år 1600, Lund University Press 1991 samt Bed och arbeta i trädgården. Trädgårdskonsten i tro och tradition, Kulturteologiskt förlag Lund 2009.


Den kyrko- och kulturhistoriska forskningen koncentrerar sig bl.a. kring reformationstiden och 1600- och 1700-talens konfessionspolitik, de religiösa uppbyggelseböckerna samt primärforskning om Johann Arndt m.fl.


Närmare information om forskningen erhålles genom bibliografin.

   

BIBLIOGRAFI

Förteckning över utgivna monografier och övriga arbeten med upplysningar om förlag etc. samt manus under utarbetande. Till en del arbeten bifogas abstract. Bibliografin innehåller även några föreläsningar samt läromedel i religionskunskap för främst gymnasieskolan och religionsdidaktiska artiklar.


KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund ger bl.a. ut och distribuerar några av de böcker som utarbetats inom forskningsområdet. Några restupplagor finns också till försäljning.


 

 

Teol. dr. Bengt Arvidsson

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

Tel. 046-125168, mobil 073-8501356

E-mail: bengt.arvidsson@kulturteologisktforlag.se

Enskilt företag

Bengt Arvidsson  KULTURTEOLOGISK FORSKNING